Naam
Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Polen Project Lesna. 

Zetel

Artikel 2.

De stichting heeft haar statutaire zetel te Heemstede.

Boekjaar

Artikel 3.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar gaat in op heden en loopt tot en met eenendertig december aanstaande

Doel

Artikel 4.

De stichting stelt zich ten doel:
a. het realiseren en onderhouden van culturele, sportieve, economische, milieu- en welszijnsbanden met Polen, en in het bijzonder met de stad Lesna aldaar enerzijds en Nederland anderzijds;
b. het (op overzienbare schaal) verlenen van vormen van directe en indirecte steun aan de bevolking van Lesna en omgeving, voor zover dit aan het hiervoor onder a. beschreven doel bevorderlijk kan zijn.

Bestuur.

Artikel 5.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zeven personen, terwijl het aantal fungerende bestuursleden wordt bepaald door het bestuur.
2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf.
3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. In een tussentijds ontstane vacature benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in.
4. Aftredende bestuursleden zijn terstond en onbeperkt herbenoembaar.
5. In een vacature wordt door her bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden voorzien.

Artikel 6.

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun plaatsvervangers. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook in één persoon verenigd zijn.
2. a. Indien het bestuur uit meer dan zes personen bestaat kan het bestuur besluiten rot het instellen van een dagelijks bestuur. Het bestuur stelt bij die gelegenheid ook vast welke de taken, bevoegdheden en werkwijze van het dagelijks bestuur zijn.
– b. Tenzij het bestuur anders besluit zal het dagelijks bestuur bestaan uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, waar nodig in geval van belet of ontstentenis van een dezer bestuursleden tevens uit de respectieve plaatsvervanger.
– c. Het dagelijks bestuur zal niet meer leden hebben dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden.
3. Het dagelijks bestuur draagt in ieder geval zorg voor de dagelijkse leiding van de stichting en voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur, waarvoor her dagelijks bestuur verantwoording verschuldigd is aan het bestuur.
Bij gebreke van een dagelijks bestuur draagt de voorzitter zorg voor deze dagelijkse leiding.
4. De bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van hun functie. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen aan hen worden vergoed. waartoe het bestuur richtlijnen kan uitgeven.

Artikel 7.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door ontslagneming van het bestuurslid;
b. door overlijden van het bestuursl id;
c. na een desbetreffend genomen besluit van het bestuur;
d. ingeval van faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling of langdurige opname in een inrichting voor geestelijk gestoorden van het desbe- treffende bestuurslid, of wanneer het bestuurslid op andere wijze het vrij beheer over de goederen verliest.

Bestuursvergaderingen.

Artikel 8.

1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar op een datum en met een agenda als door de voorzitter casu quo het dagelijks bestuur vast te stellen en voorts indien de voorzitter zulks nodig acht.
2. Ook kunnen ten minste twee bestuursleden zulks schriftelijk aan de voorzitter verzoeken, met opgave van de te behandelen onderwerpen.
3. Indien de vergadering alsdan niet binnen veertien dagen nadat het verzoek redelijkerwijs door de voorzitter ontvangen zou moeten zijn door de voorzitter is bijeengeroepen, hebben de desbetreffende bestuursleden de bevoegdheid zelf de vergadering bijeen te roepen.
4. In alle gevallen geldt een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen, zowel voor vergaderingen van het dagelijks bestuur als voor vergaderingen van het bestuur. Indien alle fungerende bestuursleden hiennee akkoord gaan kan de oproepingstermijn tot een door hen unaniem te bepalen aantal dagen worden teruggebracht.

Artikel 9.

1. Tenzij in deze statuten voor specifieke gevallen anders wordt bepaald, neemt het bestuur besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van alle bestuursleden aanwezig is.
2. Een bestuurslid kan niet een volmacht aan een ander bestuurslid geven, noch aan een derde, om hem te vertegenwoordigen op een bestuurs-vergadering.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem. De voorzitter der vergadering heeft geen beslissende of extra stem.
4. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 5. a. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het bestuur besluit tot mondelinge stemming.
– b. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid de voorkeur geeft aan een schriftelijke stemming.
6. In geval van een besluit als bedoeld bij artikel 7.c. van deze statuten dient het desbetreffende besluit te worden genomen met inachtneming van dezelfde regels als welke voor statutenwijziging gelden, met dien verstande dat het anders stemmen of het niet aanwezig zijn van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft. Dit bestuurslid wordt voor wat betreft het hier bedoelde besluit geacht niet in functie te zijn.
7. a. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen. mits alle fungerende bestuursleden zich met deze wijze van besluitvonning akkoord verklaren en de stemming schriftelijk geschiedt.
– b. Daartoe kan onder meer gebruik worden gemaakt van alle vormen van geschreven tekstoverdracht, in de ruimste zin des woords.
– c. Bij het aldus te nemen besluit dient in acht te worden genomen hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Vertegenwoordiging.

Artikel 10.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele bestuur te zamen of door twee gezamenlijk handelende leden met de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester, behoudens door het bestuur of een der vertegenwoordigingsbevoegde bestuursleden afgegeven procuratie.

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 11.

1. Indien het aantal bestuursleden beneden de vier doch niet verder dan tot twee daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, doch slechts gedurende een periode van drie maanden nadat de vacature is ontstaan ten gevolge waarvan het aantal bestuursleden beneden het minimumaantal daalde. In die periode dient het bestuur het aantal bestuursleden aan te vullen tot ten minste het minimumaantal bestuursleden.
2. Indien het bestuursbesluit tot de desbetreffende handeling is genomen met inachtneming van dezelfde regels als welke voor statutenwijziging gelden, is het bestuur bevoegd tot de navolgende handelingen:
a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt;
c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend, zomede het ter leen verstrekken van gelden en het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
d. het duurzaam huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen;
e. het verrichten van handelingen waarvan het belang voor de stichting een bij bestuursbesluit vast te stellen bedrag te boven gaat;
f. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder wordt begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtshandelingen die geen uitstel kunnen lijden;
g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
3. In de in lid 2.a. en 2.b. genoemde gevallen kan tegen derden een beroep worden gedaan indien niet aan de besluitvormingsvoorwaarden van lid 2 werd voldaan.
4. In de in lid 2.c. tor en met 2.g. genoemde gevallen kan regen derden geen beroep worden gedaan indien niet aan de besluitvormingsvoorwaarden van lid 2 werd voldaan.
5. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Rekening en verantwoording/begroting

Artikel 12.

1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Na afloop van ieder boekjaar worden de jaarstukken opgemaakt bestaande uit:
a. een balans;
b. een staat van baten en lasten;
c. een duidelijke toelichting en, indien het algemeen reglement dit eist, een accountantsverklaring.
3. Deze jaarstukken dienen door de penningmeester vóór een juni van het daarop volgende boekjaar ter goedkeuring te worden voorgelegd aan een bestuursvergadering waarin ten minste drie/vierde van het totaal aantal fungerende bestuursleden aanwezig is.
4. Zonder voorbehoud vaststellen van de jaarstukken strekt tot decharge van de penningmeester voor zijn gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde beheer, doch uitsluitend voor zover het handelingen betreft die uit de jaarstukken blijken.
5. Tevens dient uiterlijk één maand voor de aanvang van een nieuw boekjaar door de penningmeester aan een bestuursvergadering te worden voorgelegd een begroting voor het betreffende komende boekjaar, voorzien van een duidelijke toelichting.

Geldmiddelen.

Artikel 13.

De geldmiddelen der stichring worden verkregen door donaties, schenkingen,
subsidies, legaten of erfstellingen, vergoedingen en andere baten.

Algemeen reglement/reglementen.

Artikel 14.

1. Het bestUur kan een algemeen reglement vaststellen tot regeling van die zaken waarin deze statuten niet voorzien of die door de statuten ter regeling in het algemeen reglement zijn aangewezen.
2. Het bestuur kan andere reglementen vaststellen.
3. Bepalingen van het algemeen reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Personeel en/of medewerkers.

Artikel 15.

Het bestuur kan personeel en/of medewerkers aanstellen, schorsen en ontslaan
alsmede hun bevoegdheden, rechten en verplichtingen vaststellen, een en ander volgens bij reglement vast te stellen regels.

Raden en commissies.

Artikel 16.

Het bestuur kan raden en commissies in het leven roepen, wier samenstelling, werkwijze en bevoegdheden alsdan nader in een reglement of bij instellingsbesluit kunnen worden omschreven. Deze raden en commissies fungeren onder volledige verantwoordelijkheid van het bestuur.

Statutenwijziging.

Artikel 17.

1. Het bestuur kan deze statuten wijzigen na een besluit, genomen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de fungerende bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde der stemmen.
2. Bij deze vergaderingen moeten de bestuursleden ten minste vijftien dagen van tevoren schriftelijk van de te behandelen onderwerpen en het tijdstip en de dag van de vergadering in kennis worden gesteld.
3. Is het vereiste aantal bestuursleden niet ter vergadering aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden tussen vijftien dagen en dertig dagen na de eerste vergadering, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de vorige lid, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, een geldig besluit tot statutenwijziging kan worden genomen mits zulks geschiedt met ten minste drie/vierde der stemmen.
4. Een statutenwijziging heeft slechts effect nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het ondertekenen van deze akte is ieder bestuurslid atzonderlijk bevoegd.

Ontbinding.

Artikel 18.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij door het bestuur een andere vereffenaar wordt benoemd en deze zijn benoeming heeft aanvaard.
3. Ingeval van ontbinding der stichting blijft de stichting zo lang bestaan als voor de vereffening noodzakelijk is, doch de vereffenaar zal gehouden zijn aan de naam der stichting toe te voegen, de woorden: “in liquidatie”.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van deze stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepalingen.

Artikel 19.

1. Ìn alle gevallen waarin niet door de statuten is voorzien beslist het bestuur.
2. Indien bij een minimum-aantal aanwezige bestuursleden op een vergadering of bij een besluit waarbij meer stemmen nodig zijn dan een gewone meerderheid, de in deze statuten gebruikte breukgetallen niet op een geheel aantal bestuursleden of een geheel aantal stemmen uitkomt, dan dient deze bepaling zodanig uitgelegd te worden dat de desbetreffende uitkomst wordt afgerond naar boven.

Tot slot.

Voor de eerste maal treden als bestuursleden op, in de hierna te omschrijven functies:
a. de comparant sub 1
in de functie van voorzitter:
b. de comparant sub 2
in de functie van secretaris:
c. de comparant sub 3
in de functie van penningmeester;
d. de comparant sub 4
in de functie van plaatsvervangend secretaris.

Slot

Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

U kunt de statuten ook als PDF-file downloaden.